PRAWO CYWILNE: Prawo nieruchomości w Polsce

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93

Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców - Dz.U. 2004 nr 167 poz. 1758

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece - Dz.U. 2001 nr 124 poz. 1361

Ustawa z dnia 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece. - Dz.U. 2000 nr 74 poz. 855

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. - Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości - Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2108

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami - Dz.U. 2008 nr 31 poz. 189

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości - Dz.U. 2008 nr 11 poz. 66

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości - Dz.U. 2008 nr 80 poz. 475

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości - Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1597

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów nieruchomości uznawanych za niezbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa - Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2107

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości - Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2663

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości - Dz.U. 2005 nr 86 poz. 736

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości - Dz.U. 2005 nr 131 poz. 1092

Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. - Dz.U. 1991 nr 107 poz. 464

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych przesłanek odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia należności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz trybu postępowania w tych sprawach - Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1349

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów - Dz.U. 2003 nr 140 poz. 1350

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - Dz.U. 2009 nr 17 poz. 93

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1994 r. w sprawie trybu sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. - Dz.U. 1994 nr 45 poz. 181

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 14 października 1999 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach zawieranych ze spółkami w trybie bezprzetargowym. - Dz.U. 1999 nr 90 poz. 1012

USTAWA z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów - Dz.U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości. - Dz.U. 1999 nr 45 poz. 453

USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - Dz.U. 2004 nr 121 poz. 1266

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. - Dz.U. 1966 nr 24 poz. 151

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1588

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy - Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1589

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego - Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2109

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego - Dz.U. 2005 nr 196 poz. 1628

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego - Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592

Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw. - Dz.U. 1995 nr 133 poz. 654

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków finansowanych przy udziale tych środków - Dz.U. 2007 nr 212 poz. 1556

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie dokonywania dopłat ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego - Dz.U. 2008 nr 93 poz. 589

 

LOKALE (najem, własność, dodatki, dopłaty):

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. - Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. - Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. - Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388

Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw. - Dz.U. 1996 nr 5 poz. 32

Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe. - Dz.U. 1994 nr 119 poz. 567

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania - Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1354

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielonych dopłatach - Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1618

 

LOKALE (najem, własność, dodatki, dopłaty):
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. - Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. - Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. - Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388

Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw. - Dz.U. 1996 nr 5 poz. 32

Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe. - Dz.U. 1994 nr 119 poz. 567

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania - Dz.U. 2006 nr 183 poz. 1354

Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielonych dopłatach - Dz.U. 2006 nr 221 poz. 1618
 

PRAWO SPÓŁDZIELCZE:
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. - Dz.U. 1982 nr 30 poz. 210

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. - Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 marca 2004 r. sygn. akt K 32/03 - Dz.U. 2004 nr 63 poz. 591

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2005 r. sygn. akt K 42/02 - Dz.U. 2005 nr 72 poz. 643

Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. - Dz.U. 1996 nr 1 poz. 2

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw. - Dz.U. 1991 nr 83 poz. 373

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 1995 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania ksiąg i dokumentów zlikwidowanych spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych. - Dz.U. 1995 nr 47 poz. 248
 

PODATKI:
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. - Dz.U. 1983 nr 45 poz. 207

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn - Dz.U. 2006 nr 139 poz. 988

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn - Dz.U. 2006 nr 246 poz. 1800

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej. - Dz.U. 2000 nr 86 poz. 960

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. - Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. - Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym - Dz.U. 2005 nr 177 poz. 1468

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. - Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie trybu składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. - Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1291